Hiển thị tất cả 5 kết quả

Anh Ngữ Tinh Âm Từ Điển

75,000
Đối tượng của quyển sách này là ghi lại những sự biến đổi của cách đọc tùy nghĩa của tiếng.

Điển Cố

85,000
Thơ văn của ta ngày trước, cũng như của Tàu, có nhiều đặc tính: ý tứ dồi dào, tuy lời văn thưa thớt, điều nhận-xét được chứng-dẫn phân-minh, câu nhạt nhẽo

Điển Tích Dẫn Giải

85,000
Đọc truyện, sách, nhứt là cổ văn, ta thường gặp nhiều điển tích. Nếu ta không thuộc điển tích thì khó nhận xét câu văn, do đó không hiểu hết ý của tác

Thành Ngữ Cố Sự

65,000
Thành ngữ là hình ảnh thu hẹp của một mẩu chuyện nhỏ trong cổ sử, là kết tinh quí hóa của nền văn hóa của một dân tộc, là tích lũy về kinh nghiệm trong đời

Tục Ngữ Lược Giải

100,000
Tục ngữ ta, nhiều câu rất khó hiểu. Khó hiểu hoặc vì lời quá vắn tắt, hoặc vì ý tưởng bỏ lửng giữa chừng, hoặc vì chữ dùng quá cổ. Không những anh em