Hiển thị tất cả 6 kết quả

Báo cáo tài chính

126,400
Phần A. Báo cáo tài chính: Cấu trúc và Từ vựng sẽ giới thiệu ba báo cáo tài chính chính của doanh nghiệp và xác định những từ vựng đặc biệt cần thiết để hiể

Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffett

68,800
Quyeån saùch naøy laø moät moùn aên “bình daân”, taïo một höùng thuù nhaát ñònh cho ngöôøi ñoïc tieáp tuïc theo ñuoåi nhöõng kieán thöùc naâng cao, chính qu

Đầu Tư: Kế Hoạch 12 Tháng Đến Với Tự Do Tài Chính

136,000
Danielle Town, con gái của nhà đầu tư thành công và là tác giả cuốn sách tài chính bán chạy nhất Rule #1, Phil Town, đã dành phần lớn cuộc đời trưởng thành

How Money Works – Hiểu Hết Về Tiền

255,000
How money works – Hiểu hết về tiền tìm hiểu cách thức các chính phủ kiểm soát tiền tệ, cách các công ty kiếm ra tiền, cách các thị trường tài chính vận hành

Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý

103,200
Các báo cáo tài chính có ngôn ngữ riêng, một ngôn ngữ mà không phải nhà quản lý nào cũng có thể hiểu thấu đáo và chính xác. Đây là lý do khiến nhà quản lý đ

Tài chính hành vi – Nhà đầu tư, Doanh nghiệp và Thị trường

379,050
Trong nền kinh tế hiện đại, tài chính hành vi ngày càng trở thành một yếu tố, bộ phận quan trọng trong tài chính, cung cấp cho giới hoạt động chuyên môn